Fitnesa Mācību Centrs "Sport"
 

Strādājam no 1996.gada.

Treneru kursu programma

Fitnesa Mācību Centra programma (60 St.)

 

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes „Fitnesa Mācību Centrs” pašnovērtējuma ziņojuma
struktūra

 

16.07.2018, Daugavpils

 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde „Fitnesa Mācību Centrs” ir dibināta 2018. gada 2.maijā. Izglītības iestāde nodarbojas ar jaunu sporta speciālistu sagatavošanu, nodrošināšanu ar  sistematizētām zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas sporta interešu izglītības programmu vai profesionālās pilnveides sporta izglītības programmu īstenošanai, radot iespēju turpmāk iegūt sporta speciālista profesionālo kvalifikāciju, un rosināt turpināt tālākizglītību sporta jomā.

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes pamatmērķi:

 - sniegt nepieciešamās zināšanas sporta speciālistu sagatavošanai;

 - sagatavot kvalificētus sporta speciālistus, kas būs konkurētspējīgi darba tirgū.

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (ja attiecināms).

-

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Izglītības iestāde īsteno mācību programmu Fitnesa “C” kategorijas sporta speciālistu apmācība

4.2. Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Mācīšanas kvalitātes uzlabošana un vērtēšana ir būtiska izglītības procesa sastāvdaļa. Mācību procesam ejot, izglītības iestāde apzināsies trūkumus un veiks visus nepieciešamus pasākumus to novēršanai. Mācīšanas kvalitāte tiek izvērtēta dažādos līmeņos: pedagogi veic pašvērtējumu un mācību gada beigās veido pašvērtējuma kopsavilkumu; izglītojamie izglītošanās procesu vērtē dažādās aptaujas anketās, izsakot savus priekšlikumus un iebildumus; izglītības iestādes administrācija vērtē gan veidojot pedagoga darba vērtējuma pārskatu, gan arī ikdienā pārraugot mācību procesu.- III līmenis

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Mērķtiecīga mācību darba procesa organizācija, izglītojamo informēšana par mācību darbam izvirzītajām prasībām, paaugstina motivāciju un mācīšanās kvalitāti. Mācīšanās kvalitāti būtiski ietekmē nodarbību apmeklējums, tādēļ liela vērība tiek veltīta kavējumu uzskaitei un kavēšanas iemeslu analīzei. Pedagogi savā darbā dažādo mācību metodes, kas paaugstina mācību kvalitāti. Liela uzmanība ir pievērsta praktiskajām nodarbībām.- IV līmenis

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši vērtēšanas principiem un kārtībai, ko nosaka izglītības programma. Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota vērtēšanas sistēma. Vērtēšanas metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai. - III līmenis

4.3. Izglītojamo sasniegumi

-

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

-

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

-

4.4. Atbalsts izglītojamiem

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts

Pedagogi veic izglītojamo intelektuālo spēju attīstības, emocionālās sfēras un uzvedības izpēti, izmantojot emocionālās pašsajūtas novērtēšanas metodes, kā arī veido ieteikumus atbalsta pasākumiem mācību procesā un piedalās individuālo izglītības programmu apguves plānu izstrādē- III līmenis

 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Izglītības iestādē tiek nodrošināta droša mācību vide. Tiek izstradāti drošības noteikumi, ar kuriem iepazīstinati izglītojamie, iepazīšanos ar noteikumiem, apliecina ar parakstu. - III līmenis

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā

Tiek piedāvāts kurss, kurš ietilpst mācību programma – Sporta psiholoģija. - III līmenis

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā

Pēc izglītības iestādes absolvēšanas, audzēkņiem ir iespēja strādāt par sporta treneriem biedrībā FITNESA FEDERĀCIJA- III līmenis

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifika ierobežo izglītojamo ar speciālajām vajadzībām dalību izglītības programmā.

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

 

4.5. Izglītības iestādes vide

4.5.1. Mikroklimats

Izglītības iestādes tēlu veido gan ēku, telpu, apkārtējās vides sakoptība, gan savstarpējās attiecības. Valda labvēlīga gaisotne visu līmeņu attiecībās. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta.  - IV līmenis

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

Izglītības iestādē telpas atbilst sanitāri higiēniskajām ugunsdrošības un darba drošības normām. Ir izvietoti evakuācijas plāni, norādīti evakuācijas ceļi, norādītas pirmās palīdzības aptieciņu un ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas. Teorētiskās daļas nodarbības notiek speciāli aprīkotajās telpās, savukārt prakstiskās nodarbības sporta zālē. - III līmenis

4.6. Izglītības iestādes resursi

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Tehniskais nodrošinājums:

Printeris – 1;

Kopētājs – 1;

Multimediju projektors – 1;

Dators – 1;

Ekrāns – 1;

Tāfele ar marķieriem – 1;

Komplekts – galds un krēsls - katram audzēknim un pasniedzējiem.

Materiāli, palīgmateriāli u.tml.:

Izdales materiāli par tēmu - - katram audzēknim

Papīrs – katram audzēknim.

Iekārtas nepieciešamas prakses laikā:

Trenažieri (Schmidt Total Gym,Eliptiskais trenažieris Christopeit AC5, AB Trimmer 6000, KETTLER FITMASTER, YORK T200 skjejceliņš, Marcy MP 2500 universālais trenažieris, CT-2072 - Impact Muguras atliekšanas sols) - 7- III līmenis

 

4.6.2. Personālresursi

Izglītības iestādē strādā - 2 pedagogi. Pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumiem par prasībām pedagogiem nepieciešamo izglītību un kvalifikācijai. - III līmenis

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Mācību centrs dibināts 2018. gadā 2. maijā, līdz ar to, līdz 2018.gadam iestādē nav ticis organizēts izglītības iestādes pašvērtējums. Iestādei nav Attīstības plāna.

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Izstrādātie dokumenti veidoti, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Visam mācību centra personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti. Vadītājas pienākumu izpildītājas pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas saskaņotā amata aprakstā. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar pedagogiem, iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, tiek izmantoti e-pasta pakalpojumi un notiek pasniedzēju informatīvās sēdes, kuru norise tiek protokolēta. Mācību centra darba plānošanas dokumentācija glabājas lietvedībā. - III līmenis

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde „Fitnesa Mācību Centrs” sadarbojas ar Daugavpils pilsētas domi, biedrību „FITNESA FEDERĀCIJA”. - III līmenis

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).

-

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Pamatjoma

Attīstības prioritātes

1. Mācību saturs

Iegūt akreditāciju licencētajām izglītības programmām. 

Sniegt pedagogiem iespēju apmēklēt kvalifikāciju paaugstināšanas kursus.

2. Macīšana un mācīšanās

Koriģēt mācību programmu, atbilstoši tirgus prasībām.

Organizēt iespēju iegūt mācību materiālus elektroniski.

3. Izglītojamo sasniegumi

Motivēt izglītojamus piedalīties dažāda veida konkursos un čempionātos.

4. Atbalsts izglītojamiem

Izpetīt izglītojamo vajadzības un darba tirgus prāsības, lai nodrošināt veiksmīgāku absolventu iekļaušanos darba tirgū.

5. Iestādes vide

Nepieciešamības gadījumā labiekārtot macību centra telpas.

Popularizēt macību centra tēlu sabiedrībā.

6. Iestādes resursi

Aktīvi piesaistīt investīcijas un iesaistīties projektos, papildus finansējuma iegūšanai.

Modernizēt sporta zāles aprīkojumam, atbilstoši mūsdienu prasībām.

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Nepieciešamības gadījumā aktualizēt, atjaunināt un papildināt mācību centra darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus.

Darba izvērtēšanā un plānošanas procesā iesasitīt mācību centra absolventus.

 

Fitnesa Mācību Centra licence

 

Profesionālās izglītības iestādes

„Fitnesa Mācību Centrs”

Reģ.Nr.2760801002

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

2012.gada 2.aprīlī

1.Iestādes vispārīgs raksturojums.

 „Fitnesa Mācību Centrs” (turpmāk tekstā – Mācību centrs) ir SIA „SPORT” dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina pieaugušajiem izglītības iespējas un pieaugušo pārkvalifikācijas kursus.

Mācību centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, dibinātāja statūti, Izglītības iestādes nolikums, kā arī citi normatīvie akti.

Mācību centrs ir juridiskas personas struktūrvienība, tam ir savs zīmogs, simbolika un konts bankā.

Mācību centra juridiskā adrese ir Krimuldas iela 52, Daugavpils, LV-5417. Krimuldas ielā 52, Daugavpilī notiek visas teorētiskās nodarbības. Praktiskajām nodarbībām, ja mācību procesa apguvei ir nepieciešama sporta zāle vai speciāli trenažieri, tiek izmantotas fitnesa kluba "Fitness - centrs" sporta telpas Rīgas ielā 22A (LKC), Daugavpilī, LV - 5401.

Direktore vada Mācību centra attīstības plānošanu un ir tieši atbildīga par izglītības programmu īstenošanu.

Izglītojamo uzņemšana Mācību centrā notiek saskaņā dibinātāja noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu.

Minimālo izglītojamo skaitu grupā, lai uzsāktu izglītības programmu īstenošanu, nosaka pasūtītājs, kas finansē izglītības programmas īstenošanu vai arī dibinātājs, ja kursi ir maksas.

Mācību materiālā bāze tiek veidota atbilstoši licencētajai izglītības programmai.

 

2.Iestādes darbības pamatmērķi.

Mācību centra darbības pamatmērķis ir realizēt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo interešu fitnesa izglītības programmas, radīt motivāciju profesionālajai attīstībai un tālākizglītībai, izstrādāt profesionālās pilnveides izglītības programmas atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem un organizēt to īstenošanu, nodrošināt izglītības procesa un pārbaudījumu kvalitāti. 

Mācību centrs savai darbībai ir izvirzījis sekojošus uzdevums:

  1. nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;
  2. piesaistīt izglītojamos, nodrošināt un sekmēt izglītojamos attiecīgo iemaņu veidošanā atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
  3. radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai;
  4. organizēt tematiskus seminārus, pieaicinot vieslektorus zināšanu padziļināšanai.

Profesionālās izglītības programma „Fitnesa “C” kategorijas sporta speciālistu pilnveide” ir izstrādāta ar mērķi nodrošināt nākamos sporta speciālistus ar sistematizētām zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas sporta interešu izglītības programmu vai profesionālās pilnveides sporta izglītības programmu īstenošanai, radot iespēju turpmāk iegūt sporta speciālista profesionālo kvalifikāciju, un rosināt turpināt tālākizglītību sporta jomā.

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

 Iepriekšējo vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde nav iespējama, jo izglītības iestāde savu darbību ir uzsākusi tikai 2011.gada 22.februārī.

 

 

 

4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

 

Izglītības iestādes pašvērtējums jomā 1. Mācību saturs.

Kritērijs 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas.

„Fitnesa Mācību Centrs” ir jauna izglītības iestāde, kura reģistrēta 2011.gada 22.februārī.

Mācību centrs īsteno licencētas profesionālās izglītības programmas, profesionālās pilnveides, kā arī interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju.

2011.gada 22.novembrī tika licencēta  profesionālās pilnveides izglītības programma „Fitnesa “C” kategorijas sporta speciālistu pilnveide”.

 

Izglītības iestādes pašvērtējums jomā 2. Mācīšana un mācīšanās

Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte.

Visos mācību priekšmetos ir izstādāti mācību metodiskie materiāli. Priekšmetu pasniedzējam ir izstrādāts pārdomāts konsultāciju plāns, nodarbības tiek veiktas atbilstoši nodarbību sarakstam. Paredzētās mācību metodes ir daudzveidīgas, atbilst apgūstamās vielas specifikai un mācību satura prasībām. Mācību procesu sastāda lekcijas, patstāvīgie un grupu darbi, diskusijas, piemēru analizēšana, situāciju modelēšana. Mācību process ietver sevī teorētisko un praktisko apmācību. Noteiktais mācību stundas ilgums ir 45 minūtes.

Izglītojamie apmācību laikā ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un aprīkojumu. Praktiskās nodarbības maksimāli ir tuvinātas reālai dzīves situācijai. Praktisko nodarbību laikā izglītojamajiem ir pieejama trenažieru zāle ar vajadzīgo aprīkojumu.

Mācību procesā tiek ievērotas izglītojamo vajadzības, pieredze, domāšanas veids un spējas. Pasniedzējs pilnībā uzņemas atbildību par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

Kritērijs 2.2. Mācīšanās kvalitāte.

Mācību centra izglītojamie ir pieauguši cilvēki, kuri patstāvīgi ir izvēlējušiem apgūt  „Fitnesa Mācību Centra” piedāvāto mācību programmu. Izglītojamie ir maksimāli ieinteresēti kvalitatīvi apgūt piedāvāto mācību vielu. Mācību pedagogs mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācību darbu.

Izglītojamajiem tiek dota iespēja izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, izmantot Mācību centra telpas un mācību līdzekļus, piedalīties sabiedriskajā darbībā, saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu un saņemt pedagoga palīdzību mācību apguvē.

 

Kritērijs 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Mācību centrs drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai, saskaņojot ar dibinātāju to prasības, formu, laiku un konkursa noteikumus.

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu, kārto ieskaites pēc katra mācību priekšmeta (moduļa) un kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gala pārbaudījumu noslēguma izglītojamais saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā.

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju Mācību centrs apkopo un izmanto mācību procesa pilnveidošanai.

 

Izglītības iestādes pašvērtējums jomā 3. Izglītojamo  sasniegumi ikdienas darbā.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana tiek organizēta atbilstoši izstrādātajam mācību plānam.

Neformāli mācību procesa un sasniegumu vērtēšanā tiek izmantoti arī daudzveidīgi metodiskie paņēmieni – sarunas, aptaujas, novērošana.

 

 

Izglītības iestādes pašvērtējums jomā 4. Atbalsts izglītojamiem.

Kritērijs 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).

Mācību centra telpas, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1338. “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizācijas pasākumos”, ir apsekotas no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas. Mācību centram ir izsniegts šo atbildīgo uzraudzības institūciju apliecinājums par to, ka Mācību centra telpas atbilst visām prasībām.

Darba drošība mācību centrā tiek ievērota atbilstoši „Darba aizsardzības likumam”.

Mācību centra darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, amatu aprakstiem, iekšējiem kārtības noteikumiem. Ir iekārtots žurnāls nelaimes gadījumu fiksēšanai. Izglītojamie un darbinieki ir informēti kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā.

 

Kritērijs 4.2. Atbalsts personības veidošanā (nevērtē).

Kritērijs 4.3. Atbalsts karjeras izvēlē (nevērtē).

Kritērijs 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai.

Nelielais izglītojamo skaits grupā (vidēji 5 izglītojamie) pasniedzējam ļauj īstenot pēc iespējas individuālāku pieeju katram izglītojamajam, mācību procesā tiek ievērotas izglītojamo individuālās īpatnības. Pasniedzējam īstenojot pēc iespējas individuālāku pieeju katram izglītojamajam, faktiski tiek novērsts risks tam, ka izglītojamajam varētu rasties kādas grūtības ar vielas apguvi. Pasniedzējs izjūt atbildību par to, lai izglītojamais mācību vielu apgūst pilnībā. Gadījumos, ja izglītojamajam ir radušās kādas neskaidrības vai problēmas mācību vielas apguvē, izglītojamais pilnībā neizprot apgūstamo vielu, viņš var vērsties ar jautājumiem pie Mācību centra pasniedzēja. Pasniedzējs piedāvā izglītojamajam papildus palīdzību no savas puses, kas izpaužas atbilstošas papildus literatūras ieteikšanā un individuālu konsultācijas sniegšanā.

 

Kritērijs.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Mācību personāls nepieciešamības gadījumā sniedz individuālo atbalstu izglītojamajam ar speciālām vajadzībām. Sniegtais atbalsts ir atkarīgs no situācijas un konkrētā indivīda. Piemēram, izglītojamajiem ar redzes traucējumiem teksts tiek piedāvāts palielinātā drukā. Šī persona mācību procesā var izmantot teksta palielinātāja iekārtas vai citu palīglīdzekļu, lai uzlabo informācijas saskatāmību.

Izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem tiek nodrošināta uzdevumu nosacījumu, mācību vielas un teksta papildus atkārtošana, izglītojamā mutvārdu atbildi ir iespējams aizstāt ar rakstisku atbildi.

Izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, piemēram, ar valodas traucējumiem, kas neļauj demonstrēt runātprasmi, saziņa ar pasniedzēju notiek rakstiskā veidā. Savukārt, ja personai ir  fiziskās attīstības traucējumi, kuru dēļ nevar rakstīt, rakstu darbus ir iespējams aizstāt ar mutiskām atbildēm.

 

Kritērijs 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni (nevērtē).

 

Izglītības iestādes pašvērtējums jomā  5. Iestādes vide.

Kritērijs 5.1. Mikroklimats.

Mācību centrs rūpējas par sava tēla veidošanu un tradīciju kopšanu. Mācību centrs ir ieinteresēts nodrošināt pozitīvu sadarbības vidi starp Mācību centra darbiniekiem un izglītojamajiem, kura pamatojas uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos un izpalīdzību. Uzskatām, ka  nelielais izglītojamo un pasniedzēju skaits nodrošina iespēju vienam otru tuvāk iepazīt un veiksmīgāk sadarboties. Mācību centrs ir nodrošinājis nepieciešamo vidi pozitīvu savstarpēju attiecību veidošanai. Mācību centrā tiek respektētas katra izglītojamā un darbinieka tiesības, spējas un vajadzības.

 

Kritērijs 5.2. Fiziskā vide.

Mācību centra telpas ir izremontētas, tīras un kārtīgas, aprīkotas ar nepieciešamo inventāru.  Tehniskais personāls veic regulāru telpu uzkopšanu. Telpas ir atbilstošas pilnvērtīga mācību darba veikšanai.

 

Izglītības iestādes pašvērtējums jomā  6. Iestādes resursi.

Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

Mācību centram ir nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi izglītības programmas īstenošanai. Mācību centrs ir nodrošināts ar nepieciešamajām tehnoloģiskajām iekārtām un darba instrumentiem, izdales materiāliem un mācību procesam vajadzīgajiem trenažieriem: (Schmidt Total Gym,Eliptiskais trenažieris Christopeit AC5, AB Trimmer 6000, KETTLER FITMASTER, YORK T200 skjejceliņš, Marcy MP 2500 universālais trenažieris, CT-2072 - Impact Muguras atliekšanas sols). Mācību centrs vajadzības gadījumā trenažierus īrē no fitnesa kluba "Fitness – centrs" trenažieru zāles Rīgas ielā 22A(LKC).

Turklāt joprojām notiek regulārs, plānveidīgs mācību iekārtu un materiāltehnisko resursu paplašināšanas darbs, lai mācību procesu varētu veikt arvien augstākā līmenī.

 

Kritērijs 6.2. Personālresursi.

Mācību centrā ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Mācību centrā pedagoģiskā personāla profesionālā izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, tas ir, Mācību centra pasniedzējai un direktorei ir iegūta augstākā profesionālā izglītība nozarē un pedagoģiskā izglītība - profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sporta skolotāja kvalifikācija.

 

Izglītības iestādes pašvērtējums jomā  7. Iestādes  darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Kritērijs 7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana.

Mācību centra vadība veicina, atbalsta un organizē centra darba pašnovērtēšanu, iesaistot arī  izglītojamos. Tā kā mācību iestāde vēl ir jauna, apzināmies, ka jo īpaši rūpīgi ir nepieciešama rūpīga sasniegumu un nepieciešamo uzlabojumu analīze, kas jau tiek veikta. Pašnovērtēšanas procesā iegūtā informācija tiks izvērtēta un izmantota plānojot turpmāko darbu.

 

Kritērijs 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.

Fitnesa Mācību Centra direktore plāno, organizē un vada Mācību centra darbu. Darbs tiek organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem. Izglītības iestādes darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas un ar darbinieku saskaņotas amatu aprakstos. Pienākumu sadale nodrošina normatīvo dokumentu prasību izpildi atbilstoši amatu aprakstiem un darba līgumiem.

Mācību centram ir obligātā izglītības iestādes darbību reglamentējoša dokumentācija.

Iestādes vadība rūpējās par Mācību centra prestižu.

 

Kritērijs 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

„Fitnesa Mācību Centrs” savā darbībā sadarbojas ar fitnesa klubu "Fitness - centrs"  Rīgas ielā 22A (LKC), Daugavpilī. Mācību centrs vajadzības gadījumā izmantoto "Fitness - centrs"  telpas, kur tiek rīkoti dažādi sporta treneru semināri.

 

5.Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).

Mācību centram svarīgākais ir apmācīt kvalificētus, zinošus speciālistus – sporta trenerus, kuri prasmīgi strādā. Mācību centram ir svarīgi nodrošināt savus izglītojamos ar trenera sertifikātu, kas dod iespēju veiksmīgi konkurēt darba tirgū, kas ir likumīgs visā Eiropas Savienībā, kā arī citās valstīs, kas atzīst Eiropā iegūto izglītību.

Fitnesa kluba "Fitness – centrs" telpās Daugavpilī katru gadu tiek rīkoti treneru semināri, kuros iegūtā pieredze un zināšanas tiek izmantota mācību procesa uzlabošanai.

Profesionālam sporta trenerim savas teorētiskās zināšanas ir jāspēj pielietot praksē vadot sporta nodarbības. Svarīgi, ka Mācību centrs saviem izglītojamajiem mācību vielas apguvei piedāvā gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Praktiskās nodarbības maksimāli ir tuvinātas reālai dzīves situācijai. Praktisko nodarbību laikā izglītojamajiem ir pieejama trenažieru zāle ar vajadzīgo aprīkojumu. Tādējādi Mācību centrs ir nodrošinājis visus vajadzīgos  apstākļus, lai izglītojamais savas iegūtās zināšanas, pēc mācību procesa noslēgšanās, spētu veiksmīgi pielietot praksē.

 

6.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu un analīzi.

Pilnveidot Mācību centra pedagogu sastāvu.

Izveidot un pilnveidot datu bāzi ar  izglītojamo sasniegumiem.

Turpināt darbu pie Mācību centra tēla veidošanas.

Turpināt darbu pie mācību telpu labiekārtošanas - turpināt pilnveidot Mācību centra iekārtas un materiāltehnisko resursu papildināšanu atbilstoši mācību procesa aktualitātēm.

Iesaistīt visus darbiniekus, kā arī izglītojamos Mācību centra darba pašnovērtēšanā.

Izveidot Mācību centra vadības un pedagogu darbības kvalitātes vērtēšanas sistēmu.

Izveidot rīcības plānu sadarbības veicināšanai ar sabiedrību un dažādām institūcijām.

 

 

 

Latvijs Kultūras un Izglītības Ministrijas lemums (№ 2-26/113) par oficiālas mācību iestādes statusa pieškiršanu Fitnesa Mācību Centram "Sport" (reģ. № 2760801002, Daugavpils ielā Rīgas 22a (LKC), "Fitness - centrs".), fitnesa treneru sagatavosanai, ar iekļaušanu oficiālajā profesionālo izglītības iestāžu reģistrā

 

Tas nozīmē, ka trenera sertifikāts, ko izdevis Fitnesa Mācību Centrs "Sports", obligātā kartā ir likumīgs visā Eiropas Savienībā, kā arī citās valstīs, kas atzīst iegūto izglītību Eiropā (gandrīz - jebkura valsts pasaulē).

 

Attiecībā uz jebkuru jautājumu, par oficiālu fitnesa trenera profesijas iegūšanu, vai kvalifikācijas paaugstināšanu, e-pasts - wff@inbox.lv

Fitnesa treneru sertifikats - mācibu centrs

Oficiālais profesionālais sertifikāts, ar kuru jūs varat pieteikties fitnesa trenera darbam visā Eiropā un pasaulē.

Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu

 

Mūsu audzēkņu vārdi, uzvārdi un viņu trenera sertifikātu numuri:

 

191 - Nikiforenko Arturs (Latvija) 030592-10437

190 - Romans Sahhatovs (Igaunia) 364031995519

189 - Ribakovs Andžejs (Latvija) 291280-11470

188 - Jermakovs Andrejs (Latvija) 040784-11423

187 - Katšukas Antons (Igaunia) 38509060273

186 - Savelieva Olga (Igaunia) 48603300256

185 - Piskunovs Maksims (Latvija) 110386-11565

184 - Kovbovičs Igors (Latvija) 010470-11060

183 - Melkumovs Gennadijs (Latvija) 210863-14660

182 - Kholin Ruslan (Igaunia) ID 37403140241

181 - Massalovs Jevgenijs (Igaunia) 36309013718

180 - Isate Aleksandra (Latvija) 071084-12157

179 - Danilova Nadežda (Latvija) 120674-12156

178/130 - Jagutkins Stanislavs (Igaunia) ID:38905213712

177/129 - Katkeviča Gunta (Latvija) 190571-12151

176/128 - Risičs Maksims (Latvija) 020585-10468

175/127 - Krjukova Regina (Latvija) 160185-11666

174/126 - Korneevs Dmitrijs (Krievija)  52 10 966389

173/125 - Parfjonova Veronika (Latvija) 150282-10854

172/124 - Jemeljanova Tatjana (Latvija) 110179-12318

171/123 - Stašāns Aleksejs (Latvija) 060288-10230

170/122 - Slavinskas Jonas (Lietuva) 38906240693

169/121 - Ozols Ivārs (Latvija) 230478-10004

168/120 - Kudrejev Jevgeni (Igaunija) 39204270325

167/119 - Nišajeva Julia (Igaunija) 37810142214

166/118 - Nikulina Aleksandra (Krievija) 75 3464330

165 - Kopjeva Elena (Igaunija) 48010080276 (117)

164 - Moščinskis Germans (Latvija) 271167-10320 (116)

163 - Smolkovs Andrejs (Latvija) 010174-10810 (115)

162 - Portnova Julija (Latvija) 170391-12175 (114)

161 - Volkovs Aleksandrs (Igaunija) 38311020214 (113)

160 - Kaits Andrei (Igaunija) 37803112727

159 - Novikiovs Ruslans (Latvija) 150698-11496 (112)

158 - Volkovs Sergejs (Latvija) 300579-10636 (111)

157 - Osis Oskars (Latvija) 130383-10040 (110)

156 - Mūrnieks Andrejs (Latvija) 281080-12084 (109)

155 - Bogdanova Natalija (Latvija) 080972-13113 (108)

154 - Dimitskis Romans (Ukraine) pase FC620920 (107)

153 - Kolpakova Ksenija (Latvija) 250693-10228 (106)

152 - Dergača Jūlija (Latvija) 260578-13148 (107)

151 - Petunovs Igors (Latvija) 300775-12168 (104)

150 - Viškers Ernests (Latvija) 140695-11456 (103)

149 - Bulmeisters Ervīns (Latvija) 050681-12168 (102)

148 - Bulmeistere Jana (Latvija) 071084-10258 (101)

147 - Bikova Karīna (Latvija) 161191-10810 (100)

146 - Rogozins Valerijs (Latvija) 100976-10138 (99)

145 - Kadikis Vladislavs (Latvija) 091283-12603 (98)

144 - Vinks Vladimirs (Latvija) 210775-11750 (97)

143 - Gulbis Rolands (Latvija) 170974-11771 (96)

142 - Kovalevskis Jānis (Latvija) 230786-11429 (95)

141 - Kazubskis Sergeis (Igaunija) 38001060229 (94)

140 - Belijs Sergejs (Kriēvija) 53 0797281 (93)

139 - Veverica Margarita (Latvija) 160484-10436 (92)

138 - Seilis Vitālijs (Latvija) 170675-11675 (91)

137 - Коhs Gvidj (Latvija) 110565-11656 (90)

136 - Runovs Konstantins (Kriēvija) 18.04.1968, passе 72 6564415 (89)

135 - Lebedeva Jlena (Latvija) 100970-12955 (88)

134 - Gabrāns Lauris (Latvija) 090482-11159 (87)

133 - Arnold Ohna (Igaunija) 39503190249 (86)

132 - Jevgenijs Ivanovs (Igaunija) 39107042734 (85)

131 - Fedjunins Antons (Latvija) 200382-10512 (84)

130 - Vasiļjevs Vladimirs (latvija) 010871-10610 (83)

129 - Vendija Anskaite (Latvija) 210974-10535 (82)

128 - Oļenecs Andrejs (Latvija) 060798-10206 (81)

127 - Kolosovs Igors (Latvija) 161165-11424 (80)

126 - Matvejeva Irina (Latvija) 250387-10202 (79)

125 - Jevgenijs Gordijs (Latvija) 270854-10770 (78)

124 - Ohna Arno (Igaunija) 36910230318 (77)

123 - Gusevs Maksims (Latvija) 030690-10295 (76)

122 - Devjatko Aleksejs (Latvija) 010994-11664 (75)

121 - Kovalčuks Jūlia (Igaunija) 48706170234 (74)

120 - Mihnonoka Sanita (Latvija) 290797-10207 (73)

119 - Kovtuns Vitālijs (Latvija) 170687-12225 (72)

118 - Kloppe Elāns (Latvija) 161275-11075 (71)

117 - Veronika Filippova (Igaunija) 48210220252 (70)

116 - Edgars Udods (Igaunija) 39303172518 (69)

115 - Andreis Rumjancevs (Igaunija) 38506160318 (68)

114 - Dombrovskis Ralfs (Latvija) 061075-11319 (67)

113 - Zolotihs Artūrs (Latvija) 260987-10137 (66)

112 - Dorofejevs Viktors (Igaunija) 39209105226 (65)

111 - Peršina Valerie (Čehijas Republika) 855805/4373 (64)

110 - Sunupļa Sanita (Latvija) 190783-12822 (63)

109 - Odumanovs Dmitrijs (Latvija) 110287-10332 (62)

108 - Žarovs Edgars (Latvjia) 060885-12876 (61)

107 - Maslakova Aleksandra (Latvija) 280885-10819 (60)

106 - Kaits Kristīne (Igaunija) 47903170343 (59)

105 - Saulītis Kaspars (Latvija) 12854-041179 (58)

104 - Krūmiņš Kārlis (Latvija) 110970-11658 (57)

103 - Popovs Rodions (Igaunija) 38906260303 (56)

102 - Peženkovs Romāns (Latvija) 160593-10924 (55)

101 - Romanovs Aleksejs (Latvija) 030984-10247 (54)

100 - Sova Dalia (Latvija) 170590-13158 (53)

99 - Deniss Krivonosovs (Latvija) 260594-10908 (52)

98 - Rim Anželika (Igaunija) 48408140280 (51)

97 - Porsevs Vitālijs (Latvija) 020888-12950 (50)

96 - Banasevič Julija (Igaunija) 48808310315 (49)

95 - Tihonovs Eduards (Igaunija) 190767-11109 (48)

94 - Erlats Kārlis (Latvija) 030991-12356 (47)

93 - Romanovs Dimitrijs (Latvija) 011181-10227 (46)

92 - Ilgača Viktorija (Latvija) 021289-10222 (45)

91 - Dunaja Aļona (Latvija) 140887-10231 (44)

90 - Makarovs Pavels (Igaunija) 38609120276

89 - Toomas Paju (Igaunija) 36301280249

88 - Belij Oļeg (Kriēvija) 100570-12803 (43)

87 - Sigalovs Jurijs (Latvija) 290169-12055 (42)

86 - Tolmakova Tatiana (Igaunija) 5801 №289949 (41)
85 - Duganova Mariia (Kriēvija) 5803 №584098 (40)
84 - Semenov Aleksei (Kriēvija) 5807 №897431 (39)
83 - Nechkaliuk Andrei (Kriēvija) 5805 №843250 (38)
82 - Teslia Evgeniy (Kriēvija) 5808 №961247 (37)
81 - Kolosova Anna (Kriēvija) 5804 №753758 (36)

80 - Vešņakovs Sergejs (Latvija) - 161275-11497 (35)

79 - Topčijs Bogdans (Latvija) - 040368-12720 (34)

78 - Kalmus Mareks (Igaunija) - 37102092729 (33)

77 - Trinu Naastre (Igaunija) - 48802110372 (32)

76 - Kovaļov Deniss (Latvija) 161090-10269 (31)

75 - Alberts Arturs (Latvija) 150384-10817 (30)

74 - Sulevs Nauris (Anglija) 111286-10064 (29)

73 - Pinegins Aleksandrs (Lietuva) 30509045151 (28)

72 - Jurjaks Sandis (Latvija) 290172-10872 (27)

71 - Kostigovs Artjoms 220390-10204 (Latvija) (26)

70 - Roberts Stepenko 220590-10412 (Latvija) (25)

69 - Dmitrijs Stepenko 230170-10128 (Latvija) (24)

68 - Paul-Eeriks Rosenbergs 39210162715 (Igaunija) - 23

67 - Keijo Kelements 38706240218 (Igaunija) - 22

66 - Kaido Sirge 38103232717 (Igaunija) - 21

65 - Vucāns Magnuss 081286-12521 (Latvija) - 20

64 - Škedova Ekaterina 64-1501863 (Kriēvija) - 19

63 - Owuis Mahmuds Ahmad Almuhaisen 37510071496 - 18

62 - Jukalo Oksana 290980-11428 (Latvija) - 17

61 - Maļinina Elena 47708053714 (Igaunija) - 16

60 - Maļinins Vitalijs 37304143713 (Igaunija) - 15

59 - Savenko Igors 2655591 (Kriēvija)

58 - Šmatčenko Antons 210184-10423 (Latvija) - 14

57 - Knišs Viktors 210685-11564 (Latvija) - 13

56 - Zazdravņihs Andrejs 140675-11241 (Latvija) - 12

55 - Gubskis Evgenijs 64 301518 (Krēvija)

54 - Levans Andrejs 280678 - 12068 (Latvija) - 11

53 - Vitautas Šefeldas  38509040618 (Lietuva) - 10

52 - Viktorija Ivaščenkova  49012090055 (Lietuva) - 9

51 - Maļinina Violetta 49601203712 (Igaunija) - 8

50 - Fjodorovs Dmitrījs 050882-12465 (Latvjia) - 7

49 - Rodinkovs Daniils (Latvija)      

48 - Zuzuks Romans 2611719593 (Ukraina) - 2

47 - Gaļyga Volodimirs 3053914730 (Ukraina) - 1

46 - Storoženko Maksims (Latvija) - 6

45 - Serovs Juris 130670-10274 (Izraēla) - 15

44 - Nadennaja Tatjana 11.05.1984 (Russia)

43 - Kharjutins Romans 07.06.1973 (Russia)

42 - Sčerbakovs Jurijs 22.09.1977 (Russia)

41 - Sergeis Mahsumovs 271.070-10.453 (Latvija)

40 - Andreis Dudovs 050.458-10.238 (Latvija)

39 - Dmitrijs Poļakovs 271.181-10.337 (Latvija)

38 - Denis Lopuhovs 150.187-10.687 (Latvija )

37 - Aleksejs Losevs 110.282-10.530 (Latvija)

36 - Tauno Heynmets 37107072733 (Igaunija)

35 - Anatolijs Gedzjuns 021.047-10.218 (Latvija)

34 - Anatolijs Andrejevs 070.593-12.116 (Latvija)

 

No 14/10/2010 līdz 14/04/2011, saskaņā ar ES programmu "ESF", zālē "Fitnesa centrs", 7 audzēkņi apguva mācības specialitātē, trenažieru zāles treneris. Visa macību  programma sastādīja 968 stundas, kas tika atmaksāta no ES stipendijām. Veiksmīgi programmu pabeidza: Kruglova Marina, Košelenoks Evgenijs, Babenko Eduards un Mihails Juhno.

 

33 - Bumbulis Gunārs 101.074-11.651 (Latvija)

32 - Kārlis Krūmiņš 110.970-11.658 (Latvija)

31 - Rozentāls Agnis 221.084-11.643 (Latvija)

30 - Antonovičs Marina 48210100276 (Igaunija)

29 - Eduards Savelievs 120.371-12.363 (Latvija)

28 - Cīrulis Ivars 261.179-12.210 (Latvija)

27 - Andis Kaspars 270.276-12.059 (Latvija)

26 - Andrejs Mūrnieks 281.080-12.084 (Latvija)

25 - Kazāks Maksims 010.388-14.451 (Latvija)

24 - Klevs Arturs 070.476-11.004 (Latvija)

23 - Ilona Mikniene 1976/03/30 (Lietuva)

22 - Tarvydas Ramunas 31/08/1974 (Lietuva)

21 - Vladimirs Antonovs 1971/04/16 (Krievija)

20 - Vladimirs Zagrebaev 1963/03/14 (Krievija)

19 - Gerejko Ivars (Latvija)

18 - Protas Oļegs (Ukraina)

17 - Lintunen Tero (Somija)

16 - Martin Lepchin (Horvātija)

15 - Viktors Tkačenko (Igaunija)

14 - Aleksandrs Ševcovs ( Igaunija)

13 - Konstantīns Konstantinovs (Latvija)

12 - Vitālijs Aleksandrovs (Latvija)

11 - Visockis Aivars (Latvija)

10 - Žuras Oļegs (Lietuva)

9 - Mihails Maleks (Krievija)

8 - Basovs Andreis (Krievija)

7 - Racel Kauppila (Brazīlija)

6 - Ľubomírovs Aleksandrs (Latvija)

5 - Pavels Kosenko (Igaunija)

4 - Murnikovene Natalia (Lietuva)

3 - Pugačova Svetlana (Krievija)

2 - Misyavicene Irina (Lietuva)

1 - Misjavicus Sauļus (Lietuva)

 

Par jebkuriem izglītības jautājumiem un oficiālā treneru sertifikata saņemšanu , lūdzu, sazinieties - wff@inbox.lv

 

‹ Назад / Back

Informācija